Etikos kodeksas

LPĮA ETIKOS KODEKSAS

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos (Asociacijos) etikos kodekso tikslas – apibrėžti esminius veiklos ir elgesio principus, kurių laikosi (i) Asociacijos valdymo organų nariai, darbuotojai bei atstovai, kuriems suteikta teisė veikti Asociacijos vardu (Asociacijos atstovai), ir (ii) Asociacijos nariai, jų darbuotojai ir atstovai, dalyvaujantys Asociacijos veikloje (Asociacijos nariai), siekiant efektyvios, skaidrios, sąžiningos Asociacijos veiklos.

 SKAIDRUMAS IR INDIFERENTIŠKUMAS

 1. Asociacijos tarpusavio bendravimas bei santykiai su trečiaisiais asmenimis grindžiamas skaidrumo, sąžiningumo, padorumo, pagarbos ir pasitikėjimo principais.
 2. Asociacijos nariai ir Asociacijos atstovai netoleruoja korupcijos ir šešėlinės ekonomikos. Asociacijos direktorius skaidriai pagal teisės aktų reikalavimus deklaruoja Asociacijos vykdomą lobistinę veiklą.
 3. Asociacija vadovaujasi politinio indiferentiškumo principu ir palaiko santykius su visomis politinėmis jėgomis.

 INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMAS

 1. Asociacijos veikloje privaloma vengti interesų konflikto situacijos. Apie interesų konflikto situaciją Asociacijos direktorius turi iš anksto pranešti Asociacijos tarybos pirmininkui (o Asociacijos tarybos narys – kitiems tarybos nariams) ir nusišalinti nuo dalyvavimo sprendžiant atitinkamą klausimą.
 2. Išsiskyrus Asociacijos narių tarpusavio pozicijoms tam tikru klausimu, Asociacijos atstovas privalo susilaikyti nuo bet kokių viešų komentarų ar sprendimų priėmimo tokiu klausimu.

 DISKRETIŠKUMAS

 1. Asociacijos nariai ir Asociacijos atstovai turi susilaikyti (kiek tai neprieštarauja teisės aktams) nuo neigiamos informacijos apie Asociaciją skleidimo.
 2. Asociacijos nariai ir Asociacijos atstovai Asociacijos veikloje turi susilaikyti nuo neigiamos informacijos skleidimo apie kitą Asociacijos narį (neapribojant teisės viešai skleisti teisės aktus atitinkančią informaciją apie kitą Asociacijos narį).
 3. Asociacijos atstovai privalo susilaikyti nuo viešų pareiškimų dėl Asociacijos narių tarpusavio konfliktų ar Asociacijos narių konfliktų su kitais ūkio subjektais ar asmenimis.
 4. Asociacija nedalyvauja asmeninių Asociacijos narių tarpusavio klausimų ar klausimų su kitais rinkos dalyviais sprendime.

 KONFIDENCIALUMAS

 1. Asociacijos nariai ir Asociacijos atstovai Asociacijos veikloje sužinotą informaciją, kuri pagal teisės aktus, Asociacijos ar Asociacijos nario vidaus dokumentus ar pagal savo pobūdį yra konfidenciali, naudoja išimtinai tuo tikslu, kuriuo ji buvo atskleista.

 KONKURENCIJOS REIKALAVIMŲ LAIKYMASIS

 1. Asociacijos nariai jokia forma negali keistis arba gauti komerciškai jautrią informaciją, susijusią su jų ūkine veikla, jeigu tokie veiksmai riboja ar gali riboti konkurenciją.
 2. Asociacijos nariai jokia forma negali diskutuoti, derinti, priimti su individualia nario veikla susijusių sprendimų, kuriuos pagal konkurencijos teisės reikalavimus kiekvienas Asociacijos narys turi priimti savo absoliučia nuožiūra.