Veikla

Išvada dėl stambios prekybos mokesčio atitikimo LR Konstitucijai

2019 11 25

Mokslinė išvada dėl stambios prekybos mokesčio įstatymo projekto Nr. XIIIP- 3950 nuostatų atitiktis Konstitucijai ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijai

Prof. Dr. Egidijus Šileikis pateikė individualias išvados dėl Lietuvos Respublikos stambios prekybos mokesčio įstatymo projekto Nr. XIIIP-3950 konstitucinio vertinimo pagrindą sudaro Lietuvos Respublikos 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatų ir jų oficialios sampratos, suformuluotos Konstitucinio Teismo nutarimuose, mokslinio plėtojimo galimybių įžvalgos.

Daugiausia klausimų kyla dėl skubos ir lygiateisiškymo. E. Šileikio manymu, šiuo atveju nėra skirta pakankamai laiko suinteresuotiems asmenims pasirengti įgyvendinti keliamus reikalavimus, trūksta ir pereinamojo teisinio reguliavimo.

Profesorius nurodo, kad stambios prekybos mokesčio įstatymo projektas nėra grindžiamas ypatingomis aplinkybėmis ir jų nulemtu skubos būtinumu, todėl galimai nukrypsta nuo Konstitucijos pagal įsigaliojimo tvarka.

Jis taip pat aiškina, kad aptariamu mokesčiu gali būti sudarytos prielaidos nepagrįstai ir neproporcingai įsiterpti į prekybos vykdymą konkurencingoje rinkoje. Atkreipia dėmesį,kad subjektyvus ekonominis politinis traktavimas ir kvalifikavimas „stambi“ ar „nestambi“, jei nekalbame apie monopoliją, negali būti teisiškai objektyvus.

Todėl objektyviai pagrįstu ir proporcingu negali būti ne visų iš esmės vienodų pardavėjų, vykdančių ūkinę veiklą prekybos forma, kalendorinio mėnesio pajamos, gautos parduodant prekes vartotojams jų asmeniniam vartojimui, apmokestinamos nauju stambios prekybos mokesčiu.

Tai reiškia, kad siūlomas įstatymo projektas galimai nukrypsta nuo Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinto asmenų lygiateisiškumo principo, kuris neatsiejamas nuo konstitucinio teisinės valstybės principo.

Dėmesį profesorius atkreipia ir į tai, kad pelno siekiančios prekybos apmokestinimas turi būti grindžiamas ne tarpinėmis, bet galutinėmis prekių pardavėjo gautomis lėšomis. Siekis apmokestinti pelno nesudarančias pajamas gali nukrypti nuo tiesų, išdėstytų Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalyse ir 46 straipsnio 1, 3 dalyse. Jose kalbama apie tai, kad nuosavybė yra neliečiama ir jos teises saugo įstatymai, o valstybė ūkinę veiklą turi reguliuoti taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei.

Pasak E. Šileikio, siūlomas įstatymo projektas taip pat galimai neatitinka Konstitucijoje įtvirtinto asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos principo, konstitucinio teisinės valstybės principo ir iš jo kylančios asmens pasitikėjimo valstybe ir jos teise moralinės normos. Problema kyla ir dėl galimo mokestinės naštos nesubalansavimo.

E. Šileikio teigimu, stambios prekybos mokesčio įstatymas taip pat sudaro prielaidas iškreipti visų prekybos pajamų tolygų vientisą mokestinį traktavimą.

Mokslinė išvada